Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisach internetowych ptc-czajkowski.pl

wersja obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Lewkoniowa 26, 60-175 POZNAŃ, zarejestrowana pod numerem NIP: 7791018594, REGON: 300367100, dalej: PTC Czajkowski

Dane osobowe zbierane przez PTC Czajkowski są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

PTC Czajkowski dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących jego Klientów, Współpracowników oraz osób zainteresowanych podjęciem współpracy.

PTC Czajkowski z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.Dane osobowe

1.1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski ul. Tęczowa 4, 62-052 Głuchowo telefon: (61) 867 73 26
e-mail: biuro@ptc-czajkowski.pl

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: poczty elektronicznej: biuro@ptc-czajkowski.pl, poczty tradycyjnej: ul. Tęczowa 4, 62-052 Głuchowo, telefonu: (61) 867 73 26

1.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:

1.2.1 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer IP

Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTC Czajkowski, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z Klientami.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 5 lat od dnia zgłoszenie skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Pana/Pani

1.2.2 Założenie konta Klienta:

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania ostatniej umowy

1.2.3 Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania, nr rejestracyjny

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

1.2.4 Dokonanie płatności, sprawdzenie płatności

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

Cel przetwarzania: dokonanie płatności i udzielenie informacji o płatności

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

1.2.5 Newsletter

Dane osobowe: adres e-mail, imię

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

Cel przetwarzania: świadczenie Panu/Pani przez PTC Czajkowski usługi Newsletter.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.2.6 Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej, adres siedziby/zamieszkania, nr rejestracyjny

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTC Czajkowski, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

1.2.7 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PTC Czajkowski, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej, adres siedziby/zamieszkania

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTC Czajkowski, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PTC Czajkowski, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia

1.2.8 Rekrutacja

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania, data urodzenia, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

Cel przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji

Czas przechowywania danych: 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko

1.3 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez PTC Czajkowski usług na Pana/Pani rzecz za pośrednictwem serwisów (np. wysyłania newslettera, zawarcia umowy, kontaktu z Panem/Panią).

1.4 Odbiorcy danych osobowych

Aktualna listę podmiotów, którym przekazujemy Pana/Pani dane osobowe znajduje się w siedzibie Administratora.

1.5 Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania usunięcia swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia PTC Czajkowski któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania –PTC Czajkowski udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

W razie potrzeby PTC Czajkowski może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku PTC Czajkowski poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

1.5.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan/Pani prawo uzyskania od informacji czy PTC Czajkowski przetwarza Pana/Pani dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:
dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich danych osobowych.

1.5.2 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe ma Pan/Pani prawo żądania od PTC Czajkowski niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez PTC Czajkowski Pana/Pani danych osobowych.

1.5.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
– Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– wycofał/a Pan/Pani określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę;
– Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
– wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PTC Czajkowski lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych PTC Czajkowski może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana.

1.5.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy:
– kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
– Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
– gdy zgłosił Pan/zgłosiła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

1.5.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PTC Czajkowski lub stronę trzecią;
– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

1.5.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać od PTC Czajkowski swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo PTC Czajkowski udostępnia dane osobowe w ormacie XLS, jeżeli jednak woli Pan/Pani aby dane zostały Panu/Pani udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości PTC Czajkowski postara się udostępnić Panu/Pani dane we wskazanym formacie.

Może Pan/Pani również zażądać, aby PTC Czajkowski przesłało Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

1.6 Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez PTC Czajkowski na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter. można z niego zrezygnować klikając w indywidualny link w Newsletterze „Zrezygnuj z subskrypcji newslettera”

1.7 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

2. Pliki „cookies”

2.1 Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron serwisów są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z serwisów.

Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisów.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pana/Panią i dostosować serwisy indywidualnie do Pana/Pani potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.2 Bezpieczeństwo

Stosowane przez PTC Czajkowski pliki „cookies” są bezpieczne dla Pana/Pani urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2.3 Rodzaje plików „cookies”

PTC Czajkowski stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.
Cookies trwałe: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pana/Pani urządzenia.

Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

2.4 Cele

PTC Czajkowski wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o Pana/Pani preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

2.5 Zmiana ustawień i usunięcie plików „cookies”

Może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do Pan/Pani urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.